13 වසරක අධ්‍යාපනය වැඩසටහන

Display # 
Title
13 වසරක සහතික කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ වෘත්තීය විෂයයන් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3-1 (අ) ශ්‍රේණියට උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම 2019- පුරප්පාඩු ප්‍රදර්ශනය සඳහා කැඳවනු ලබන අයදුම් කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය හා කැඳවිම් ලිපිය සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ අයදුම
13 වසරක සහතික කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ වෘත්තීය විෂයයන් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3-1 (අ) ශ්‍රේණියට උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම 2019- පුරපුපාඩු ප්‍රදර්ශනය සඳහා කැඳවනු ලබන අයදුම් කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය හා කැඳවීම් ලිපිය
13 වසරක සහතික කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ වෘත්තීය විෂයයන් සඳහා උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීම - 2019 සාමාන්‍ය සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ සුදුසුකම්ලාභීන්ගේ නාමලේඛනය හා කැඳවීම් ලිපිය
13 වසරක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනය වැඩසටහන ජාතික වශයෙන් දියත් කිරීමේ නිල උත්සවය වෙනුවෙන් සකසන ලද බැනරය
13 වසරක සහතික කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ වෘත්තීය විෂයයන් සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම - II අදියර සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ පත්වීම්ලාභීන්ගේ නාමලේඛනය හා කැඳවීම් ලිපිය
13 වසරක සහතික කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ වෘත්තීය විෂයයන් සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම
නිදහස් අධ්‍යාපනයට නව ප්‍රවේශයක් සමඟ රටේ දරුවන්ට පිරුණු හැකියාවක් - දිනන රැකියාවක්
13 වසරක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම - පත්වීම් ලාභීන්ගේ නාමලේඛනය
13 වසරක සහතික කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩසටහන - 2017 12,13 ශ්‍රේණි සඳහා වෘත්තීය විෂය ධාරාව හඳුන්වා දීම- චක්‍රලේඛය
13 වසරක අධ්‍යාපනය වැඩසටහන නිල ලාංඡන