විශේෂ නිවේදන

සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2017 - පිටපත් සමීක්ෂණ තොරතුරු

 

 

ඩෙංගු වලින් තොර පාසල්/ අධ්‍යාපන ආයතන පරිශ්‍රයක් පවත්වාගෙන යාම

පාසල් දැනුවත් කිරිමට සියලුම පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ වරුන් වෙත යැවිමට සකස් කළ ලිපිය

මෙතැනින් බා ගත කරගන්න  

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශූරයෝ තරගාවලිය-2017

 

1. තරග කාණ්ඩ පිළිබඳ තොරතුරු

1.ජාතික මට්ටමේ පාසල් මෘදුකාංග තරගාවලිය (NSSC)

2. තරුණ පරිගණක විද්‍යාඥයින්ගේ තරගාවලිය (YCS)

3. ගුරුවරුන් සහ ගුරු සිසුන් සදහා වනනිර්මාණාත්මක ගුරුවරු තරගාවලිය

2. ඉහත තරග කාණ්ඩවලට අදාළ ව ලියාපදිංචි වීමේ පත්‍රිකා හා නිර්මාණ සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතු පත්‍රිකා

1.ජාතික මට්ටමේ පාසල් මෘදුකාංග තරගාවලිය (NSSC)

iලියාපදිංචි වීමේ පත්‍රිකාව

2. තරුණ පරිගණක විද්‍යාඥයින්ගේ තරගාවලිය (YCS)

i. ලියාපදිංචි වීමේ පත්‍රිකාව

ii. නිර්මාණ සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු පත්‍රිකාව

(නිර්මාණකරුවන් තමන්ගේ නිර්මාණ සංයුක්ත තැටි මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය)

3. ගුරුවරුන් සහ ගුරු සිසුන් සදහා වන නිර්මාණාත්මක ගුරුවරු තරගාවලිය 

i.ලියාපදිංචි වීමේ පත්‍රිකාව - ගුරුවරුන් සදහා

ii.නිර්මාණ සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු පත්‍රිකාව - ගුරුවරුන් සදහා

iii.ලියාපදිංචි වීමේ පත්‍රිකාව -ගුරු සිසුන් සදහා

           iv.නිර්මාණ සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු පත්‍රිකාව -ගුරු සිසුන් සදහා

(නිර්මාණකරුවන් තමන්ගේ නිර්මාණ සංයුක්ත තැටි මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය)

  • ඉහත තරග කාණ්ඩවලට අදාළ ව ලියාපදිංචි වීමේ පත්‍රිකාව හා නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීමේ ලිපිනය පහතින් දැක් වේ.

අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව

හතරවැනි මහල

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

‘ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්ල

(සියලු ම අයදුම්කරුවන් අයදුම්පත්‍ර ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලියුම් කවරයේ වම් පස ඉහළ තමන් තරග කරනු ලබන තරග කාණ්ඩය පැහැදිලි ව සඳහන් කළ යුතු ය)

සති අන්ත ගුරු පුහුණු පාඨමාලාවේ අයදුම්පත.

සති අන්ත ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීම සඳහා නුපුහුණු ගුරුවරුන් ගෙන් හා ගුරු සහායකයින් ගෙන් ඉල්ලුම්පත් කැඳවේ. 

 

 

ආසියානු පැසිෆික් ළමා සමුළුවේ දූත කණ්ඩායම් හුවමාරු වැඩසටහන - 2017

ලෝකයේ සාමය හා සහජීවනය තේමා කරගනිමින් 1989 වර්ෂයේ සිට වාර්ෂිකව ජපානයේ ෆුකෝකා නගරයේ පැවැත්වෙන ආසියානු පැසිෆික් ළමා සමුළුව මගින් ජාතීන් අතර මිත්‍රත්වය හා සහයෝගීතාව වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින් විවිධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. එහා එක් වැඩසටහනක් වන දූත කණ්ඩායම් හුවමාරු වැඩසටහන (Mission Project) යටතේ මෙම සමුළුවේ සාමාජිකත්වය දරණ 50 ක පමණ රටවල් අතරින් තෝරාගත් රටවල් කිහිපයකට ජපාන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගෙන් සමන්විත දූත පිරිස් යැවිම වසර කිහිපනය සිටම අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් මෙම සමුළුවට අදාළ වැඩසටහන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. 

ඒ අනුව මෙම වර්ෂයේදී ද මාර්තු මස 25 දින රාත්‍රී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන 18 දෙනෙකු ගෙන් යුත් ජපන් ජාතික ශිෂ්‍ය දූත කණ්ඩායම 2017 03-25 දින සිට 2017-03-30 දක්වා මෙරට සත්කාරක පවුල් වල රැඳී සිට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන විවිධ වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වීමට නියමිතය. 

ආසියානු පැසිෆික් ළමා සමුළුවේ දූක කණ්ඩායම් හුවමාරු වැඩසටහන - 2017 (Mission Project) යටතේ 2017 03-25 දින සිට 2017-03-30 දක්වා ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන් මෙතැනින් බාගත කරගන්න.