විශේෂ නිවේදන

Global Teacher Prize-2017

The nomination and application period for the global teacher prize is now open 21.06.2017 and closes on 8.10.2017. Varkey Foundation is looking forward to discovering and celebrating incredible teachers from around the world again.

Please Visit :www.varkeyfoundation.org/

The winner will be announced at the Global education and Skills Forum in Dubai, March 2018 following the selection and celebration of the Top 50 Finalists and following that, the Top 10 Teachers! Show the world that #Teachers Matter by nominating your favorite teacher or by applying yourself.

“All of the human journey, from the invention of the wheel to the launch of the space station, it all happened on earth. It’s our only home and none of these giant leaps would have been possible without teachers.”

-Thomas Pesquet, Astronaut

ගුරු ප්‍රතිභා ප්‍රභා වැඩසටහන - 2017- ගුරු හා විදුහල්පති ඇගයීම

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන ගුරු ප්‍රතිභා ප්‍රභා 2017 ගුරු හා විදුහල්පති ඇගයීම සඳහා 2017 – 06 – 30 දක්වා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

ජාතික පාසල් වල අ.පො.ස(උසස් පෙළ) සිංහල දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3-1 (අ) ශ්‍රේණියට උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම- 2017 සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවන කඩඉම් ලකුණු

 

  • උක්ත බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගයේ ලකුණු ප්‍රමුඛතාවය අනුව සම්ම්ඛ පරීක්ෂණය  සඳහා අයදුම්කරුවන් 2017-06-30 හා 2017-07-03, 04, 06 දිනවල කැඳවීමට කටයුතු යොදා ඇත.  සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවන කඩඉම් ලකුණු මෙතැනින් බා ගත කරගන්න

සමස්ත ලංකා ගණිත දැනුම මිනුම තරගාවලිය- 2017

  • ගණිත ශාඛව මගින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන සමස්ත ලංකා ගණිත දැනුම මිනුම තරගාවලිය සම්බන්ධයෙන් 2017.04.28 දිනැතිව නිකුත් කරන ලද අංක 18/2017 චක්‍රලේඛය

 

සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරගය - 2017


2017 වර්ෂයේ සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරගාවලියේ උපදෙස් ලිපිය හා තරග කාලසටහන මෙතැනින් බාගත කරගන්න.

දිවයිනේ රජයේ පාසල්වල පවතින පුරප්පාඩු සඳහා ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන් බඳවා ගැනීම - 2017

දිවයිනේ රජයේ පාසල් සඳහා ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන් බඳවා ගැනීමට අයදුම්පත් කැඳවීමේ පුවත්පත් දැන්වීම 2017.05.22 දින පළ කරන ලදී. එම අයදුම්පත් බාර ගැනීමේ අවසන් දිනය 2017.06.29 දින දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

ජාත්‍යන්තර රචනා තරගය