විශේෂ නිවේදන

සකුරා විද්‍යා වැඩසටහන

2018.02.07 වන දින අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පවත්වන ලද සම්මුඛ පරීක්ෂණයට අනුව තෝරා ගනිනා ලද හා ගරු අධ්‍යාපන ඇමතිතුමාගේ අනුමැතිය ලැබූ සිසුන්  දස දෙනා පිළිබඳ තොරතුරු පහත දැක්වේ. 

No Name Province School
01 K.A.S.U.Keragala Central K/Trinity College
02 M.A.R.M.Ahshan Eastern Kal/Camen Fathima College
03 R.T.N.Rathnayaka North Central A/anuradhapura Central College
04 G.A.H.G.Gunasingha North Western Josep Vas College Wennappuwa
05 K.I.S.Ramanayaka Western Co/Ananda College
06 M.Vakshalan Nothern J/Hindu College
07 W.M.N.Witharama Sabaragamuwa R/Ehiliyagoda Central College
08 D.S.Palihakkara

Southern 

M/Sujatha College
09 H.M.D.R.Wickramathilaka Uva Bd/Vishaka High Girls's School 
10 P.M.P.H.somarathna Western Gm/Bandaranayaka Vidyalaya 

 

  

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ විභාග රාජකාරි සඳහා සම්පත් පුද්ගල සංචිතයක් පිහිටුවීම

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ විභාග රාජකාරි සඳහා සම්පත් පුද්ගල සංචිතයක් පිහිටුවීමට අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

මේ සඳහා අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු, විශ්ව විද්‍යාල, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය, ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ, ගුරු විද්‍යාල, කාර්මික විද්‍යාල, පාසල් ඇතුළු රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතනවල සේවය කරන කථිකාචාර්යවරුන්/ ගුරුවරුන්ට සහ නිලධාරීන්ට ඉල්ලුම් කල හැකිය. එමෙන්ම ඉහත ආයතන වල සේවය කළ විශ්‍රාමික නිලධාරින්ට ද මේ සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. 

2018.02.16 දින ගැසට්පත්‍රයේ උක්ත කරුණට අදාළ විස්තර ඇති අතර, ඉල්ලුම්පත්‍රය මෙතැනින් බාගත කර ගත හැකිය. 

  

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) නව/පැරණි විභාගය - 2017 ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් යොමු කරන ලද අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) නව/පැරණි විභාගය - 2017, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන දිනයන් සහ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ප්‍රධාන පරීක්ෂක උපදෙස් රැස්වීම් පැවැත්වෙන දින සහ ස්ථානයන් මෙතැනින් බා ගත කරගන්න

appeal

5 ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාළ අභියාචනා භාරගැනීම 2018 ජනවාරි 15 සිට පෙබරවාරි 15 දක්වා

2017 වසරේ 5 ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ලකුණු මට්ටම අනුව, 2018 වසරේ 6 ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා පාසල් ඉල්ලුම් කිරීමට අදාළ ව අභියාචනා භාරගැනීම 2018-01-15 දින සිට 2018-02-15 දක්වා සිදුකරනු ලැබේ.

අදාළ ඉල්ලුම් පත්‍ර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ www.moe.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකි අතර, විධිමත් ව සම්පූර්ණ කරන ලද අභියාචනා අයදුම්පත් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, පාසල් කටයුතු ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ඉසුරුපාය, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල යන ලිපිනයට එවීමට කටයුතු කළ යුතුය.

  -  අදාළ ඉල්ලුම් පත්‍රය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න 

දෙවන ජාතික භාෂා ජය සංකේත ප්‍රදානෝත්සවය කල් දැමීම

දෙවන ජාතිත භාෂා ජය සංකේත ප්‍රදානෝත්සවය  2017-12-21 දින අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සිව් වන මහල ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබූ අතර මෙම උත්සවය නොවැළැක්විය හැති හේතුවක් මත මෙදින නොපැවැත්වේ. එම උත්සවය පැවැත්වෙන දිනය යථා කාලයේ දැනුම් දීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.