විශේෂ නිවේදන

sc

Establishment of the Pool of Resource Persons for Science Programs of Science Branch

  sc1 

 

වැඩිපුර ගෙවන ලද වැටුප් නැවත අය කර ගැනීම

  • කලාප අධ්‍යක්ෂ වරුන්, පීඨාධිපති වරුන්, ගුරු විද්‍යාල විදුහල්පති වරුන්, ගුරු මධ්‍යස්ථාන කළමනාකරුවන් වෙත යවන ලිපිය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න.

උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ බඳවා ගත් උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 2-11 ශ්‍රේණියට හා 3-1 (අ) ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම - ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය