විශේෂ නිවේදන

ලෝක ළමා දින වැඩසටහන - 2018

2018 වර්ෂයට අදාළ ලෝක ළමා දින තේමාව හා එම වැඩසටහන පිළිබදව පළාත් අධ්‍යාපන නිලධාරීන් දැනුවත් කිරිමේ ලිපිය මෙතැනින් බාගත කරගන්න 

2018 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය -(ලිඛිත තරග)

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර ශාඛාව මගින් මෙහෙයවන සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලියේ ලිඛීත තරග  2018 සැප්තැම්බර් මස 08 සහ 09 දෙදින පළාත් මට්ටමින් පැවැත්වේ. 

තරග කාලසටහන පහත දැක්වේ

 

දිනය

විෂය

වේලාව

ශ්‍රේණිය

2018/09/08

සාහිත්‍ය දනුම මිනුම

පෙ.. 8.00 - පෙ.. 10.00

06, 07, 08, 09

එම

සාහිත්‍ය දනුම මිනුම

පෙ.. 8.00 - පෙ.. 11.00

10, 11, 12/13

එම

අත් අකුරු හා භාෂාවේ ශිල්පීය ක්‍රම

පෙ.. 10.15 - .. 12.15

06, 07, 08, 09

එම

පද්‍ය නිර්මාණය හා අවබෝධය

.. 12.45 - .. 2.45

06, 07, 08, 09

එම

පද්‍ය නිර්මාණය හා අවබෝධය

පෙ.. 11.15 - .. 1.15

10, 11, 12/13

එම

අත් අකුරු හා භාෂාවේ ශිල්පීය ක්‍රම

.. 1.30 - .. 3.30

10, 11

2018/09/09

භාෂා භාවිතය හා අවබෝධය

පෙ.. 8.00 - පෙ.. 10.00

06, 07, 08, 09

එම

භාෂා භාවිතය හා අවබෝධය

පෙ.. 8.00 - පෙ.. 11.00

10, 11, 12/13

එම

ගද්‍ය රචනා හා ප්‍රායෝගික ලේඛන

පෙ.. 10.15 - .. 12.15

06, 07, 08, 09

එම

ගද්‍ය රචනා හා ප්‍රායෝගික ලේඛන

.. 11.30 - .. 2.30

10, 11, 12/13

19th UNESCO-APEID International Conference

Theme: 
19th UNESCO-APEID International Conference, Effective School Leadership for the 21st Century: Meeting the sustainable Development Goals, 7-9 November 2018, Bangkok, Thailand
Recognizing that school leadership is a priority and school leaders need sustained support to enable them to do their job more effectively, UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education in Bangkok, Thailand is organizing the 19th UNESCO-APEID International Conference, Effective School Leadership for the 21st Century: Meeting the Sustainable Development Goals, to facilitate discussions about school leadership in contributing to the SDGs. Special attention will be given to examples that link theory to practice.

The organizers invite papers on the conference sub-themes. Submit English abstracts (no longer than 200 words) by 14th September 2018.

Important Dates

 • Submission of abstracts: 14th September 2018
 • Notification of abstract acceptance: 28th September 2018
 • Payment for early bird registration fees: 19 October 2018
 • Payment for registration fees: 2 November 2018

Sub-themes of the Conference

 • What is school leadership in the 21st Century?
 • Innovative School Leadership Practices
 • Strengthening School Leadership and Collaboration

The organizers invite papers on the conference sub-themes. Submit English abstracts (no longer than 200 words) by 14th September 2018.

Contact Information

UNESCO-APEID International Conference Secretariat
UNESCO Bangkok
920 Sukhumvit Road, Prakanong
Bangkok 10110, Thailand
Tel: (66-2) 391 0577
Fax: (66-2) 391 0866
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: https://bangkok.unesco.org/content/19th-unesco-apeid-international-conference

 

Sub-themes of the Conference

i. What is School Leadership in the 21st century?

 • Defining school leadership roles, responsibilities, issues, and trends in a globalized and interconnected world
 • Examining school leadership policies & governance
 • Establishing standards and competency frameworks for school leadership
 • Linking school leadership and educational transformation

ii. Innovative School Leadership Practices

 • Identifying and preparing future school leaders
 • Developing school leadership capacities & skills
 • Investigating different approaches for sharing school leadership
 • Showcasing practical examples of effective school leadership

iii. Strengthening School Leadership and Collaboration

 • Developing indicators, approaches and tools for assessing school leadership
 • Exploring diverse models for strengthening school leadership performance
 • Supporting collaborative research on school leadership
 • Harnessing the use of technology for communication and dialogues on school leadership

 

සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරගය - 2018