විශේෂ නිවේදන

2019 වර්ෂයේ පළමුවන ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වන සිසුන් සඳහා විධිමත් ලෙස පන්ති ආරම්භ කිරීම

  • සියළුම පළාත් හා කලාප නිලධාරීන්ට හා විදුහල්පතිවරුන් වෙත යැවෙන ලිපිය මෙතැනින් ගන්න 

Short Term Professional Development Programme for SLEAS officers in ICT

  • Click Here for Download the Letter
  • Click Here for Download the Application
    • Closing date for Application - 12-11-2018
    • Kindly forward your application to Director of Education, ICT Branch, Ministry of Education, :"Isurupaya" Batteramulla. or fax to 011-2785821 or e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සමස්ත ලංකා ජාතික සමාජවිද්‍යා තරගාවලිය - 2018/11/03

දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය විභාගයට සහභාගිවීම නිසා ඉහත තරගාවලිය සඳහා සහභාගිවීමට නොහැකි වන ළමුන් සඳහා ඉදිරියේ දී වෙනම විභාගයක් පැවැත්වීමට කටයුතු කරනු ඇත.

ඒ සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ධර්මාචාර්ය විභාගය සඳහා සහභාගි වීම වෙනුවෙන් නිකුත් කර ඇති ප්‍රවේශ පත්‍රයේ පිටපතක් සමඟ ප.අ.අ. මඟින් ඉසුරුපාය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර ඒකකය වෙත 2018-11-10 දිනට පෙර ලිඛිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරන්න.

 

අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර

INTERNATIONAL MATHEMATICS & SCIENCE OLYMPIAD – 2018 RESULTS OF INTERNATIONAL COMPETITION

01.

D.H.D.K.Jayasena

G/Dharmasoka College

6

Silver Medal

Southern

“Prabash” Diyaparaduwa,Nawadagala.

02.

D.M.S.R.Disanayaka

Kingswood College,Kandy

6

Bronze Medal

Central

36/06,New Town,Medirigiriya.

03.

J.D.T.D.Jayawardhana

Royal College,Col 07

6

Bronze Medal

Western

Wathugahamulla,Nattandiya.

04.

H.M.U.P.G.K.Nethmika

Ku/Maliyadeva College,Kurunegala

6

Bronze Medal

North Western

“Rathnawasa”Pahalagama,Pilessa.

05.

W.M.N.H.Wijesundara.

Mo/Dutugamunu National College

6

Bronze Medal

Uva

Agriculture Quartz,Agrairiyan Services Centre,Buttala.

06.

P.Avinan

V/Vavuniya Tamil M.M.V

6

Participation

Northern

27/117,Poonthoddam,Vavuniya.

 

Click here for More 

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - ඇබෑර්තු (“ළගම පාසල හොඳම පාසල” ජාතික වැඩසටහන)

පාසල් සංවර්ධනය උදෙසා වන ළගම පාසල හොඳම පාසල ජාතික වැඩසටහනේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයේ පවත්නා පහත සදහන් ඇබෑර්තු පිරවීම සදහා නියමිත සුදුසුකම් ලත් හා පළපුරුදු සහිත අයදුම්කරුවන් වෙතින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.