විශේෂ නිවේදන

tt

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය (වාචික) සමස්ත ලංකා/ ජාතික 2017ඔක්: 14 ඔක්15 (2)

 • සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය (වාචික) සමස්ත ලංකා/ ජාතික 2017ඔක්: 14 ඔක්15

කාලසටහන 

 

2014/2016 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඪිප්ලෝමාරීන් සඳහා පුරප්පාඩු ප්‍රදර්ශනය කිරීම -2017

2014/2016 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව සාර්ථකව නිම කර ඇති ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාධාරීන් අනුයුක්ත කරන පාසල නිශ්චය කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩසටහනක් 2017.10.10 දින පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව.3.00 දක්වා මහරගම විද්‍යාපීඨ ප්‍රධාන ශාලාවේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. එම වැඩසටහන සඳහා එකී ඩිප්ලෝමාධාරීන්, විද්‍යා පීඨයන් අනුව කැඳවා ඇති වේලාවන් පහත දැක්වේ.

 

විද්‍යා පීඨයේ නම

පැමිණිය යුතු වේලාව

පෙ.ව.

9.00

පෙ.ව.11.00

ප.ව.1.00

ප.ව.3.00

1

ඌව

   

 

2

නිල්වලා

     

3

මහවැලි

   

 

4

සාරිපුත්ත -නිට්ටඹුව

     

5

සාරිපුත්ත- දඹදෙණිය

     

6

සියනෑ

     

7

 හාපිටිගම

     

8

වවුනියාව

 

   

9

ශ්‍රිපාද

   

 

10

අඩ්ඩාලච්චේන

 

   

11

මඩකලපුව

 

   

12

පස්දුන්රට

   

 

13

පුලතිසිපුර

 

   

14

වයඹ

     

15

රුවන්පුර

     

16

රුහුණ

     

17

යාපනය

 

   

18

දර්ගා නගරය

     

19

පේරාදෙණිය

     

20

මහරගම

     

හොඳම වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල්‍ය ප්‍රකාශන තරඟාවලිය - ජය සංකේත ප්‍රදානෝත්සවය

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී ශිල්පීය ආයතනය (AATSL) ආයතනය විසින් 2008 වර්ෂයේ සිට අඛණ්ඩව පවත්වනු ලබන හොඳම වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල්‍ය ප්‍රකාශන තරඟාවලියේ ජය සංකේත ප්‍රදානෝත්සවය 10 වෙනි වරටත් 2017 වර්ෂය සඳහා පැවැත්වීමට නියමිතය.

ඒ අනුව වාර්ෂික වාර්තා හා මූල්‍ය ප්‍රකාශන තරඟාවලියේ ජය සංකේත ප්‍රධානෝත්සවය 2017.10.23 වන දින පෙ.ව 8.00 සිට මධ්‍යහන 12.00 දක්වා බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යාන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ (BMICH) දී පැවැත්වේ.

සමස්ත ලංකා ඉංග්‍රීසි භාෂා හා නාට්‍ය තරගාවලිය -2017

සමස්ත ලංකා ඉංග්‍රීසි භාෂා හා නාට්‍ය තරග 2017 - සැප්තැම්බර් මස 30, ඔක්ෙතා්බර් මස 01, 07,සහ 08 යන දින වලදී  ෙකාළඹ 03 තර්ස්ටන් විද්‍යාලෙය්දී  පැවැත්ෙව්. 

ෙමහිදී 2017 වර්ෂෙය් පළාත් මට්ටමින් පවත්වන ලද ඉංග්‍රීසි භාෂා පිටපත් ලිවීම, නිර්මාණාත්මක රචනා ලිවීම, කියවනවිට ලිවීම, පද්‍ය ගායනා, කථික තරග සහ නාට්‍ය තරග වල ජයග්‍රාහකයන් සදහා වන සමස්ත ලංකා අවසන් තරග පවත්වනු ලැ ෙබ්. 

Janakala

ජනකලා කේන්ද්‍රය මගින් නොමිලයේ පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබඳ දැන්වීම - 2017

ලෝක ළමා දින වැඩසටහන - 2017

 • 2017 වර්ෂයට අදාළ ලෝක ළමා දින තේමාව හා එම වැඩසටහන පිළිබඳ පළාත්  අධ්‍යාපන නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ ලිපි  
  මෙතැනින් බා ගත කරගන්න.  

iTESL – improving Teacher Education in Sri Lanka – Scope of the project

The Closing date of applications for the post of lead trainer in ITESL project has been extended up to 15th September 2017.

 

Subcategories

 • හොඳම වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල්‍ය ප්‍රකාශන තරඟාවලිය 2017
  අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අ හා ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී ශිල්පීය ආයතනය (AATSL) ආයතනය විසින් 2008 වර්ෂයේ සිට අඛණ්ඩව පවත්වනු ලබන හොඳම වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල්‍ය ප්‍රකාශන තරඟාවලිය 10 වෙනි වරටත් 2017 වර්ෂය සඳහා පැවැත්වීමට නියමිතය. පෙර වර්ෂයන්හී දී මෙම තරඟාවලිය ජාතික පාසල් සඳහා පමණක් සීමා වූ අතර මෙම වර්ෂයේ සිට අ.පො.ස (උ.පෙ) පවතින සියලුම පාසල් අතර මෙම තරඟය පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. 
   
  ඒ අනුව වාර්ෂික වාර්තා හා මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීමේ අවසාන දිනය 2017.08.31