විශේෂ නිවේදන

pir21

මැයි 24, 25 දෙදින තුළ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ වතුපාසල් විදුහල්පති වැඩමුළුව කල්දැමේ

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වතු පාසල් සංවර්ධන අංශය මඟින් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ නුවරඑළිය,හඟුරන්කෙත සහ වලපනේ අධ්‍යාපන කලාප වල තෝරාගත් වතු පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් සඳහා 2018-05-24 සහ 2018-05-25 යන දිනයන්හි හැටන් අධ්‍යාපන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ව තිබූ වැඩමුළුව පවතින අයහපත් කාලගුණය නිසා කල්දැමීමට තීරණය කර තිබේ.

මෙම වැඩමුළුව පැවැත්වෙන දිනය ඉදිරියේ දී දැනුම් දෙනු ලැබේ.

13 වසරක සහතික කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ වෘත්තීය විෂයයන් සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවන කඩඉම් ලකුණු

 • 13 වසරක සහතික කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ වෘත්තීය විෂයයන් සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවන කඩඉම් ලකුණු -  මෙතැනින් බා ගත කරගන්න

රජයේ පාසල් සඳහා ක්‍රිඩා පුහුණු කරුවන් බඳවා ගැනීම

 • රජයේ පාසල් සඳහා ක්‍රිඩා පුහුණු කරුවන් බඳවා ගැනීමමේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කොට නොමැත. 

කොරියානු තොරතුරු තාක්ෂණ පුහුණු වැඩසටහන සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

2018 අගෝස්තු මස පැවැත්වෙන විදේශ පුහුණූ වැඩසටහනක් සඳහා පහත සුදුසුකම් සපුරන ලද ගුරුභවතුන්ට, ගුරු උපදේශකවරුන්ට සහ තොරතුරු තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන දේශකවරුන්ට හට අයදුම් කළ හැකි ය.

පොදු නිර්ණායක

 1. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයයක් වශයෙන් වසර 5 කට වඩා වැඩි කාලයක් උගන්වනු ලබන සහ 2018.05.20 දිනට පූර්වාසන්න වසර 05 කට නොඅඩු අඛණ්ඩ හා සක්‍රීය සේවා කාලයක් සහිත ගුරු සේවයේ නිලධාරියෙකු වීම
 • 2018.05.20 දිනට වයස අවුරුදු 53 ට නොවැඩි වීම.
 • Gwangju - ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්ව අවබෝධතා ගිවිසුම යටතේ කිසිදු අවස්ථාවක විදේශගත වී ඇති අයකු නො වීම.
 • පසුගිය වසර 05 තුළ රජය මගින් පිරිනමන ලද කුමන හෝ වැඩසටහනක් යටතේ විදේශගත වී නොමැති අයකු වීම

     2. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ගුරුභවතුන් ඉහත පොදු නිර්ණායකවලට අතිරේකව පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා තිබිය යුතු ය.

 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් නිල වශයෙන් පිහිටුවා ඇති දෘඪාංග හා ජාලකරණ විසඳුම් කණ්ඩායමේ හෝ
 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පිහිටුවා ඇති ජාතික මට්ටමේ විෂයානුබද්ධ මෘදුකාංග නිර්මාණය කිරීමේ කණ්ඩායමේ හෝ
 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂයානුබද්ධ වැඩසටහන්/වැඩමුළු/පුහුණු කටයුතුවල දී සක්‍රීය දායකත්වයක් දක්වන ගුරුවරයකු වීම .

    3. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සම්පත් මධ්‍යස්ථාන දේශකවරුන් ඉහත පොදු නිර්ණායකවලට අතිරේකව පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා තිබිය           යුතු ය.

 • ක්‍රියාකාරී ලෙස මධ්‍යස්ථානය සහ පාඨමාලා පවත්වා ගෙන යනු ලබන සහ 2018.05.20 දිනට පූර්වාසන්නයේ වසර 5කට වඩා වැඩි අඛණ්ඩ හා සක්‍රීය සේවා කාලයක් සහිත, පසුගිය වසර කිහිපය තුළ පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක වශයෙන් කටයුතු කළ පාඨමාලාවලට අදාළ ව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යා හා වාර්තා ආදී සනාථ කළ හැකි සාධක ඉදිරිපත් කළ හැකි පළාත් / කලාප තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සම්පත් මධ්‍යස්ථාන දේශකවරයකු වීම

4. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂයය සඳහා පත්කර ඇති ගුරු උපදේශකවරුන් ඉහත පොදු නිර්ණායකවලට අතිරේක ව පහත සඳහන්             සුදුසුකම් සපුරා තිබිය යුතු ය.

 • ගුරු උපදේශකවරයෙකු ලෙස වර්ෂ 3 කට වඩා වැඩි කාලයක් සේවයේ නිරත වීම හා විෂයයට අදාළ ව ප්‍රධාන පුහුණුකරුවකු ලෙස කටයුතු කරමින්, වැටුප ලබන රාජකාරියට අමතර ව ජාතික මට්ටමේ වැඩසටහන් සඳහා දායකත්වය දක්වමින්, තම දැනුම, අත්දැකීම් හා නිර්මාණාත්මක හැකියාවන් භාවිත කරමින් පාසල් පද්ධතියේ ප්‍රගමනය උදෙසා සුවිශේෂී දායකත්වයක් දක්වන කාර්ය භාරයක නිරත තැනැත්තකු වීම.

අයදුම් පත සමඟ එහි සඳහන් තොරතුරු සනාථ කිරීමට අදාළ පහත සටහනේ ඉල්ලා ඇති ලේඛනවල සහතික කළ පිටපත් ද ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.

තනතුර

සනාථ කර එවිය යුතු ලේඛන

පරිගණක සම්පත් මධ්‍යස්ථාන දේශක

පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක ලෙස කටයුතු කරන පාඨමාලාවල තොරතුරු සහ රාජකාරී පැවරුම් ලේඛනයේ පිටපතක් (සියලු විස්තර හා ලේඛන කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ සහ පළාත් /කලාප තොරතුරු සහ සන්නිවේද තාක්ෂණ විෂය අධ්‍යක්ෂ විසින් සහතික කළ යුතු ය)

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂයය සඳහා පත් කර ඇති   ගුරු උපදේශකවරු

ගුරු උපදේශක පත්වීම් ලිපිය රාජකාරී පැවරුම් ලේඛනය (කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ සහ පළාත් / කලාප තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂය අධ්‍යක්ෂ විසින් සහතික කළ යුතු ය)

තොරතුරු තාක්ෂණ ගුරු භවතුන්

2018 වර්ෂයේ පාසල් කාල සටහන (අදාළ පාසලේ විදුහල්පති විසින් සහ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ විසින් සහතික කළ යුතු ය )

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු ආකාරය.

අයදුම් පත සමඟ එහි සඳහන් තොරතුරු සනාථ කිරීමට අදාළ ඉහත සටහනේ ඉල්ලා ඇති ලේඛනවල සහතික කළ පිටපත් හා අදාළ නිර්දේශ සමඟ ඔබ සේවය කරන පළාතේ තොරතුරු සහ සන්නිවේද තාක්ෂණ විෂය අධ්‍යක්ෂ වෙත 2018.05.14 දින හෝ ඊට පෙර භාර දිය යුතුය.

සැ.යු. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත සෘජු ව ඉදිරිපත් කරන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරන බව ද වැඩිදුරටත් දන්වමි.

 

 

 

සමස්ත ලංකා දෙවන ජාතික භාෂා තරගාවලිය- 2017ජය සංකේත ප්‍රදානෝත්සවය

ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ

 ගරු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය වී. රාධාක්‍රිෂ්ණන් මැතිතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර ශාඛාවේ

දෙවන ජාතික භාෂා ඒකකය මගින් පවත්වන ලද සමස්ත ලංකා දෙවන ජාතික භාෂා තරගාවලියේ වාර්ෂික ජය සංකේත ප්‍රදානෝත්සවය 

2018 අප්‍රේල් 04 දින පෙරවරු 10.00 ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සිව්වන මහල ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වේ.