கந்தளாய் வலயம்

பெயர் பதவி அலுவலக முகவரி தொலைபேசி எண் தொலைமடல் மின்னஞ்சல்

திரு பி. எம். எஸ். எஸ். எஸ். பஸ்நாயக்க

வலயக் கல்விப் பணிப்பாளரின்

வலயக் கல்வி அலுவலகம், கந்தளாய்

026-2234256

026-2234013

 

திரு எல்.டப்.என்.சி. பரதீப்

கணக்காளரின்

"

026-2234545

"