மத்துகமை வலயம் (Matugama Zone)

பதவி அலுவலக முகவரி தொலைபேசி எண் தொலைமடல் மின்னஞ்சல்

வலயக் கல்விப் பணிப்பாளரின்

வலயக் கல்வி அலுவலகம், மத்துகமை

034-2248107

034-2248107  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
கணக்காளரின் " 034-2247218 034-2247218  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.