கிழக்கு மாகாணத்தில் தொண்டர் ஆசிரியராகக் கடமையாற்றுபவர்களை இலங்கை ஆசிரிய சேவை 3ஆம் வகுப்பின் ஐஐஆம் தரத்திற்கு ஆட்சேர்த்துக் கொள்வதற்கான நேர்முகப்பரீட்சை - 2018