நாட்டின் தேசிய மற்றும் மாகாணப் பாடசாலைகளில் பதின்மூன்று வருட உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட கல்வி வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் தொழில் பாடத்திற்காக தமிழ் மற்றும் சிங்கள மொழி ஆசிரிய வெற்றிடங்களுக்காக இலங்கை ஆசிரிய சேவையில் 3-1 (அ) தரத்திற்கு பட்டதாரிகளை இணைத்துக் கொள்ளல் -