முடிவுகள் 1 - 10 / 293
சுற்றறிக்கை இல சுற்றறிக்கையின் பெயர் சுற்றறிக்கை திகதி
2020/15 Covid 19 பரவலை தடுப்பதற்கு பாடசாலையை தயார்படுத்தல் 2020-05-10
2020/14 'நாட்டுக்கு பெறுமதியான நூல்' எழுதும் தேசிய நிகழ்ச்சித் திட்டம் 2020-04-21
2020/10 National Level School ICT Championship Competition 2020-02-16
2020/11 2020-02-10
2019/33 Admission of students from grade 2 to grade 11 2019-06-19
2019/10 Implementation of the New Service Minute of the Sri Lanka Teacher Educators Service 2019-03-15
2019/05 Online System for the Payment of Grade Five Scholarship Grants 2019-02-24
2019/08 Grade five Scholarship Examination 2019-02-08
2019/02 School Health Promotion Programme 2019-01-21
2018/43 2018-12-25