නම හා තනතුර රාජකාරී ලිපිනය දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක ඉ-තැපෑල
ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බස්නාර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය කාර්යාලය, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල +94 11292883    
පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් බස්නාර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය කාර්යාලය, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල +94112092873  +94112092874  
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, බස්නාහිර පළාත් සභාව, 'රන්මගපාය', බත්තරමුල්ල +94 112868606    
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සාමාන්‍ය පාලන) පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, බස්නාහිර පළාත් සභාව, 'රන්මගපාය', බත්තරමුල්ල  +94 112875721    
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන හා සැලසුම්) පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, බස්නාහිර පළාත් සභාව, 'රන්මගපාය', බත්තරමුල්ල  +94 112868612    
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන පරිපාලන) පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, බස්නාහිර පළාත් සභාව, 'රන්මගපාය', බත්තරමුල්ල +94 112875713    
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, බස්නාහිර පළාත් සභාව, 'රන්මගපාය', බත්තරමුල්ල  +94 112875712    

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය