ජාතික පාසල් ගුරුවරුන්ගේ පෞද්ගලික විදේශ නිවාඩු අයදුම් කරන්නේ කෙසේ ද?

ජාතික පාසල් ගුරුවරුන්ගේ පෞද්ගලික විදේශ නිවාඩු ආකාර දෙකකට ඉල්ලුම් කළ හැකිය. (පළාත් පාසල් ගුරුවරුන් පහත සඳහන් ලිපි ලේඛන විදුහල්පති, කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ නිර්දේශ සහිතව පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් වෙත යැවිය යුතුයි)