එන්.එච්.එම්.චිත්‍රානන්ද මහතා
අධ්‍යාපන ලේකම් 
+94 112 784 811 [දිගුව: 1336]
+94 +94 112 785 162
secretary.education[at]moe.gov.lk

 

පෞද්ගලික කාර්යය මණ්ඩලය

නම හා තනතුර දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක ඉ-තැපැල්
සම්බන්ධීකරණ ලේකම් +94 112 784 811 [දිගුව: 1337] +94 112 785 162