ආර්.එම්.එම්.රත්නායක මහතා
වැ.බ අතිරේක ලේකම් (අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ)

දැක්ම

අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ තුළින් අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක වර්ධනය

මෙහෙවර

ප්‍රශස්ත අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියක් උදෙසා අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දීම

ශාඛාවේ කාර්යයන්

  • අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලට අදාළ ප්‍රතිපත්ති යෝජනා කිරීම

  • අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලට අදාළ සැලසුම් සකස් කිරීම

  •  නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලට අදාළ කාර්යයන් නියාමනය හා අධීක්ෂණය

  •  අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලට අදාළ ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය

  • අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලට අදාළ ධාරිතා සංවර්ධනය

  • 13 වසරක සහතික කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩසටහනට අදාළ අධීක්ෂණ හා නියාමන කටයුතු

  •  පාසල් සුපරීක්ෂණ සේවාවක් පිහිටුවීමට අදාළ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය

  • නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ නියාමක ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගති සමාලෝචනය

නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

නම හා තනතුර දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක ඉ-තැපැල්
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ +94 112 784 246   +94 112 784 246   
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ      
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ      
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ      
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ      
ශාඛාව