කේ.ජී.විජේසිරි මහතා
අතිරේක ලේකම් (පාලන අංශය)
+94 112 784 814 
+94 112 785 491
+94 112 785141-50 [Ext. 1225/ 1228]