පී.එම්.සලාහුදින් මහතා
අතිරේක ලේකම් (අධ්‍යාපන සේවා ආයතන )
+94 112 784 813 
+94 112 787 383
+94 112 785141-50 [Ext. 1218]