අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේප්‍රාචීන භාෂෝපකාර සමාගම විසින් නිකුත් කරනු ලබන ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භප්‍රාචීන මධ්‍යම සහ ප්‍රාචීන පණ්ඩිත අවසාන විභාගයන්හි සහතික පත් ලබාගැනීම වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත පැමිණීම වෙනුවට මාර්ගගත (online)ක්‍රමයට ඒ සඳහා අයදුම්පත් යොමුකිරීමට අවස්ථාව සලසා ඇති බව ප්‍රාචීන භාෂෝපකාර සමාගම සඳහන් කරයි.

රට තුළ මතුව ඇති කොවිඩ් 19 වෛරස ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් සහතික පත් අයදුම්කරුවන්ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත පැමිණීමේ දී සිදු විය හැකි අපහසුතා පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම පහසුකම සලසා ඇත. ඒ අනුවප්‍රාචීන භාෂෝපකාර සමාගමේ www.oriental.lk වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වීමෙන් අයදුම්කරුවන්ට මෙම සහතික පත් සඳහා අයදුම් කළ හැකිය.