ආර්.එම්.එම්. රත්නායක මහතා
අතිරේක ලේකම් (පාසල් කටයුතු )
+94 112 784 990 
+94 112 785141-50 [Ext. 1112]