திரு. ஆர்.எம்.எம்.ரத்நாயக்க
மேலதிக செயலாளர் (பாடசாலை செயற்பாடுகள் )
+94 112 784 990 
+94 112 785141-50 [Ext. 1112]