අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය, විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ආයතනය, ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය සහ Microsoft ආයතනයේ සහයෝගීතාව ඇතිව මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන DERC අධ්‍යාපන පර්යේෂණ සම්මන්ත්‍රණය 2020 ඔක්තෝම්බර් 29 දින පැවැත්වීමට නියමිතය. එම වැඩසටහනට සමගාමීව අධ්‍යාපන පර්යේෂණ පුහුණු පාඨමාලාවක් ද පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇති අතර එම පාඨමාලාවට මාර්ගගතව (online) සම්බන්ධ වීමට ද පහසුකම් සලසා ඇත. වැඩිදුර තොරතුරු දැන ගැනීමට විද්‍යුත් අත්පත්‍රිකාව බලන්න.

විද්‍යුත් අත් පත්‍රිකාව මෙතැනින් බා ගත කරගන්න