ජාතික මට්ටමේ පාසල් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශූරයෝ තරගාවලිය - 2020 නිර්මාණ භාරගන්නා අවසාන දිනය දීර්ඝ කරන ලදී.

අයදුම්පත් භාර ගැනීම - 2020-08-15

නිර්මාණ භාරගැනීම   - 2020-10-15