ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ උපදෙස් පරිදි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විභාගය ආරම්භ කිරීමට දැනට දින නියම වී ඇති සැප්තැම්බර් 7 දින, විභාගය පැවැත්වීම පිළිබඳව මතය විමසීමට තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව ඔබගේ මතය පහත සබැඳියෙන් ගොස් ප්‍රකාශ කරන්න.  මතය විමසීමේ අවසන් දිනය 2020-07-10 වේ.                                                                                                                              

https://forms.gle/HTaoMt6fe2sqQxXJ7