නම හා තනතුර රාජකාරී ලිපිනය දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක ඉ-තැපැල්
ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය නැගෙනහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ඇතුළු වරාය පාර, ත්‍රිකුණාමලය +94 262 227 432
+94 263 204 644
+94 262 226 032  
පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් නැගෙනහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ඇතුළු වරාය පාර, ත්‍රිකුණාමලය +94 262 220 035 +94 262 223 876  
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ නැගෙනහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, ඇතුළු වරාය පාර, ත්‍රිකුණාමලය +94 262 222 106 +94 262 222 669  
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ නැගෙනහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, ඇතුළු වරාය පාර, ත්‍රිකුණාමලය +94 262 223 090 +94 262 222 871  
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ නැගෙනහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, ඇතුළු වරාය පාර, ත්‍රිකුණාමලය +94 262 227 397 +94 262 222 871  
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ නැගෙනහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, ඇතුළු වරාය පාර, ත්‍රිකුණාමලය +94 262 223 091 +94 262 222 871  
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී නැගෙනහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, ඇතුළු වරාය පාර, ත්‍රිකුණාමලය +94 262 220 085 +94 262 222 110  

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය


ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය