பெயர் மற்றும் பதவி அதிகாரப்பூர்வ முகவரி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
கெளரவ மாகாண கல்வி அமைச்சர்
கல்வி அமைச்சு, உள் துறைமுக வீதி, திருகோணமலை +94 262 227 432
+94 263 204 644
+94 262 226 032  
மாகாண கல்விச் செயலாளர் கல்வி அமைச்சு, உள் துறைமுக வீதி, திருகோணமலை +94 262 220 035 +94 262 223 876  
மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர் மாகாண கல்வி திணைக்களம், கிழக்கு மாகாணம், ஓர்ஸ் ஹில், திருகோணமலை +94 262 222 106 +94 262 222 669  
மேலதிக மாகாண கல்வி பணிப்பாளர் மாகாண கல்வி திணைக்களம், கிழக்கு மாகாணம், ஓர்ஸ் ஹில், திருகோணமலை +94 262 223 090 +94 262 222 871  
மேலதிக மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர் மாகாண கல்வி திணைக்களம், கிழக்கு மாகாணம், ஓர்ஸ் ஹில், திருகோணமலை +94 262 227 397 +94 262 222 871  
மேலதிக மாகாண கல்வி பணிப்பாளர்   +94 262 223 091 +94 262 222 871  
கணக்காளர் மாகாண கல்வி திணைக்களம், கிழக்கு மாகாணம், ஓர்ஸ் ஹில், திருகோணமலை +94 262 220 085 +94 262 222 110  

அம்பாறை மாவட்டம்

{slider அக்கரைப்பற்று வலயம்|closed}

பெயர் மற்றும் பதவி அதிகாரப்பூர்வ முகவரி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்  வலயக் கல்வி அலுவலகம், அக்கரைப்பற்று +94 67 227 7441    
கணக்காளர் வலயக் கல்வி அலுவலகம், அக்கரைப்பற்று +94 672 277 338 +94 672 277 338  
நிர்வாகக் கிளை வலயக் கல்வி அலுவலகம், அக்கரைப்பற்று +94 67 227 7324    
நிர்வாக அலுவலர் வலயக் கல்வி அலுவலகம், அக்கரைப்பற்று +94 67 227 9025    
கல்வி அபிவிருத்திக் கிளை வலயக் கல்வி அலுவலகம், அக்கரைப்பற்று +94 67 227 9821    
ஆசிரியர் அபிவிருத்திக் கிளை வலயக் கல்வி அலுவலகம், அக்கரைப்பற்று +94 67 227 9820    
வலயக் கல்வி அலுவலக பொதுத் தொடர்புகளுக்கு +94 67 227 7324 +94 67 227 7324  

மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

திருகோணமலை மாவட்டம்