නම හා තනතුර රාජකාරී ලිපිනය දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක ඉ-තැපැල්
ගරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය, උතුරු මැද පළාත, අනුරාධපුර +94 252 224 855 +94 252 222 610   
ගරු පළාත් අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ
හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය
උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය, අනුරාධපුර +94 252 222 538  +94 252 224 676  
පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය, අනුරාධපුර +94 252 222 538 +94 252 224 676  
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, අනුරාධපුර +94 252 222 434 +94 252 222 674   
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, අනුරාධපුර +94 252 225 225 +94 252 225 225   
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, අනුරාධපුර +94 252 222 432 +94 252 222 432   

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය