නම හා තනතුර රාජකාරී ලිපිනය දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක ඉ-තැපැල්

ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය, පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය, කුරුණෑගල +94 372 222 219    
පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් ප්‍රධාන අමාත්‍යංශය, පළාත් සභා කාර්යාලය සංකීර්ණය, කුරුණෑගල +94 372 228 189  0372223442  
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, කුරුණෑගල +94 372 222 374    
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, කුරුණෑගල +94 372 233 820    
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, කුරුණෑගල +94 372 223696    

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය