பெயர் மற்றும் பதவி அதிகாரப்பூர்வ முகவரி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
கெளரவ. மாகாணக் கல்வியமைச்சர் மாகாண சபைத் தொகுதி,  புதிய நகரம், இரத்தினபுரி +94 452 222 538    
மாகாணக் கல்விச் செயலாளர் மாகாண சபைத் தொகுதி, புதிய நகரம், இரத்தினபுரி +94 452 223 015 +94 452 228 042  
மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர் மாகாண கல்வித் திணைக்களம், கட்டன்கம, இரத்தினபுரி +94 452 222 403 +94 452 222 403  
மேலதிக மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர்(நிர்வாகம்) மாகாண கல்வித் திணைக்களம், கட்டன்கம, இரத்தினபுரி +94 452 222 184 +94 452 222 184  
மேலதிக மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர் (கல்வி அபிவிருத்தி) மாகாண கல்வித் திணைக்களம், கட்டன்கம, இரத்தினபுரி +94 452 222 184 +94 452 222 184  
தலைமை கணக்காளர் மாகாண கல்வித் திணைக்களம், கட்டன்கம, இரத்தினபுரி +94 452 224 707 +94 452 222 096  

கேகாலை மாவட்டம்

இரத்தினபுரி மாவட்டம்