2019 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මස 2,3 සහ 9 දිනයන්හි පවත්වන ලද බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගයේ ප්‍රතිඵල ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද(03)  නිකුත් කර තිබේ.

මෙම විභාගය සඳහා මෙවර අයදුම්කරුවන් 47,722 ක් අයදුම් කර ඇති අතර, සිසුන් 23,647 ක් විභාගය සඳහා පෙනී සිට ඇත. මෙම ප්‍රතිඵල ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියේ results.exams.gov.lk වෙබ් සබැඳිය වෙත පිවිසී අයදුම්කරුවන්ගේ නිවැරදි විභාග අංකය ඇතුළත් කිරීමෙන් ලබාගත හැකිය.

සියලුම දහම් පාසල් සඳහා අදාළ ප්‍රධානාචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙත ප්‍රතිඵල ලේඛන ලබාදීමට ඉදිරියේදී පියවර ගන්නා බවද, මෙම විභාගයේ සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීම සහ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය පිළිබඳ ඉදිරියේදි දැනුම්දෙන බව ද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. මෙම ප්‍රතිඵල සම්බන්ධව කිසියම් විමසීමක් වෙතොත්, විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ ආයතනික විභාග ශාඛාවේ 0112786201, ආයතනික විභාග ප්‍රතිඵල ශාඛාවේ 0112787221 අංකයන්ට හෝ ක්ෂණික ඇමතුම් අංක 1911 ඇමතීමට අවස්ථාව සලසා තිබේ.

 

 The Ministry of Education has given instructions to officers to take necessary steps for eradicating Dengue menace by starting the cleaning activities again in all institutions including schools, Pirivenas, Colleges of Education and teacher centers that have been closed down due to the spread of COVID 19 virus.

The Ministry of Education has given instructions to all provincial / zonal authorities to take actions for this purpose before reopening the schools and other educational institutions and to give the responsibility of this work to the sanitary laborers, school laborers, gardeners, watchers and other members of non-academic staff. In addition to this, instructions have also given to take the support from School Development Societies and Old Pupils’ Associations for this purpose.

The Ministry of Education also emphasizes that all the cleaning activities must be done following the recommendations and instructions provided by the health and defense authorities and also declared by the government regarding the fighting against the COVID 19 virus.

The Ministry of Education has instructed the Department of Examinations to issue the school result sheets of the Ordinary Level Examination this time through online, also following the instructions of the Ministry of Health and Indigenous Medical Services in consideration with the current situation of spreading new Corona (COVID 19) Virus. The inauguration of providing user names and passwords in relation to this work to all provincial and zonal education officers was done today (28) at the Department of Examinations with the patronage of The Minister of Education, Sports and Youth Affairs.  

The Minister of Education expressed his gratitude at this occasion to the staff of the Department of Examinations for their effort to give this examination results to the children and the Commissioner General of Examinations and all the officers who provided the leadership for this task facing bravely all the challenges prevailing in the country at the moment.

The opportunity has been provided to the children to obtain their results entering the official web site of Sri Lanka Department of Examinations www.donets.kl and from today all provincial and zonal directors of education have the facility to download from this web site the school examination result sheets which were sent by post in the earlier occasions.    

At this occasion the minister specially appreciated the steps that have been taken by a team of technical officers in the Department of Examinations to expand the facilities of the web site of the Department of Examinations providing the facility of obtaining the exam result sheets, the exam certificates  and analysis of results online adding a practical value to the concept of working from home introduced by the government. Accordingly, the opportunity has been provided to the school candidates, private candidates, school principals and the provincial and zonal education authorities to obtain the result sheets as PDF and EXEL formats under five service systems.

The Minister Dallas Alahapperuma emphasized that transmitting the digital technology to the community and providing those facilities to them is a national requirement in the present situation when the Sri Lankan community has reached the third decade of the twenty first century and the advantage that can be taken from it is more important in a context like this. A gathering including the Commissioner General of Examinations Mr. Sanath Pujitha and Additional Secretary of the Ministry of Education Mr. Hemantha Premathilaka had joined in this event.    

 

 

 

අධ්‍යයන  පොදු  සහතික පත්‍ර  උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ  ප්‍රතිඵල මාර්ගගත (online ක්‍රමයට පරික්ෂා  කිරීම  සඳහා ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සපයා ඇති පහසුකමට අමතරව, ශ්‍රී ලංකාවේ පළමුවරට අදාල විභාගවල ප්‍රතිඵල සහතික කිරීමේ ලේඛන (Verification) නිකුත් කිරීමේ අන්තර්ජාල සේවාව ඊයේ (28) දින ආරම්භ කරන ලදී.

අධ්‍යාපන, ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතාගේ විශේෂ උපදෙස් මත, ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සහතික කරන ලද විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛන ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ලබාදීම මෙම සේවාවේ මූලික අරමුණයි. මෙහි මූලික අදියර යටතේ 2001 වසරේ සිට මේ දක්වා පවත්වන ලද සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ විභාගවලට අදාල  ප්‍රතිඵල සනාථ කිරීමේ ලේඛන නිකුත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන ඇත. මේ යටතේ විදේශීය විශ්වවිද්‍යාලවිදේශීය ආයතන, පෞද්ගලික ආයතන, විභාග අයඳුම්කරුවන් ඇතුලු අදාල පාර්ශවයන්ට  සත්‍යාපනය කරන ලද ප්‍රතිඵල ලේඛන online ක්‍රමයට නිකුත් කරනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ www.doenets.lk දරන නිල වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වී අයදුම්කරුවන්ට තම ප්‍රතිඵල සනාථ කරගැනීමේ මෙම සේවාව ලබා  ගැනීමට අවස්තාව සලසා ඇත.

විසිවැනි සියවසේ තුන්වැනි දශකයට  පිවිස  සිටින ශ්‍රී ලාංකීය දූ දරුවන්ට ඩිජිටල් තාක්ෂණයේ පහසුකම් අත් විඳින්නට අවස්ථාව මෙම සේවාව හරහා ප්‍රායෝගික යථාර්තයක් බවට පත්වන බවදඉදිරියේදී මෙරට අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ විභාග ක්‍රමය තුල මෙන්ම අනෙකුත් අංශ වෙතද මෙම ඩිජිටල් අත්දැකීම වඩාත් ප්‍රායෝගිකව සමීප කරවන බවද මෙම අවස්ථාවට එක් වෙමින් අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා අවධාරණය කළේය.

The Minister of Education, Sports and Youth Affairs Dallas Alahapperuma said that the students must determine to revive their knowledge and education in every moment of life and for that purpose Guru Gedara Rupawahini educational channel which is presented to the children in Sri Lanka from today will perform a tremendous task.

The minister expressed these ideas while participating in the function of inaugurating the telecast of Guru Gedara Rupawahini educational channel which is started by the Ministry of Education with the media contribution of Sri Lanka Rupawahini Corporation under the theme of growing us – grounding place.

The minister emphasized at this occasion that Guru Gedara was formed with the aim of to prepare nearly five million children in Sri Lanka for acquiring the future targets while obtaining new experiences in the twenty first century and identifying new trends in it. Therefore, the children having Sinhala as their mother tongue as well as the children having Tamil as their mother tongue must acquire the maximum benefits equally out of this facility.   

The minister further stated that although the 21st April last year was marked in the Sri Lankan history with blood, tears and trembling of thousands of people, the 20th April of this year, that is today is marked in the history of Sri Lanka with the presentation of a valuable gift to the students of the country while forwarding a new step in the field of education.

The Minister of Higher Education Bandula Gunawardana, The Minister of Skills Development Dinesh Gunawardana, The Secretary of the Ministry of Education, The Director General of the National Institute of Education, Commissioner General of Examinations the Director General of National Rupawahini Corporation and some other officials also had joined in this occasion.